• اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی
  • راه های ارتباطی با اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی
  • محور های اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی

 

خدمات عمومی

 یک اصطلاح معمول به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت به شهروندان است. این خدمات ممکن است به شکل مستقیم توسط دولت به مردم ارائه و یا با پشتیبانی دولت از بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات به شهروندان انجام می‌پذیرد. این خدمات که با توافق جمعی بیشینه یک ملت انجام می‌پذیرد، بیانگر آن است که برخی خدمات باید بدون درنظرگرفتن سطح درآمد شهروندان و به شکل همگانی در دسترس عموم قرار گیرد. 

 از خدمات عمومی تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ نقطة مشترک تمام این تعاریف، تأمین نیازهای عمومی جامعه است. بنابراین می­توان گفت خدمات عمومی، فعالیت­هایی هستند که نهادهای عمومی یا خصوصی، زیر نظر اشخاص عمومی برای برآورده کردن نیازهای همگانی انجام می­دهند . در واقع می توان گفت انجام فعالیت­های مربوط به «خدمات عمومی» برای توسعة وابستگی متقابل اجتماعی لازم و ضروری است و دارای ماهیتی است که بدون مداخلة نیروی حکومتی به ندرت می­تواند به طور کامل محقّق شود.

با توجه به این تعریف مهمترین ویژگی سازمانی در مفهوم خدمات عمومی دخالت دولت و انجام خدمات به وسیلة او یا با نظارت او می­باشد. البتّه این موضوع به این معنا نیست که تمام فعالیت­ها باید به صورت مطلق توسّط دولت و نهادهای حاکمیت انجام شود، بلکه مهمترین خصیصة آن محسوب می­گردد؛ زیرا خدمات عمومی در سال­های اخیر با مفهوم خصوصی­سازی ارتباط پیدا می‌کند و نهادهای دیگری مانند مؤسّسات و سازمان­های خصوصی و نهادها و مؤسّسات عمومی غیردولتی نیز متولّی انجام خدمات بسیاری شده­اند.  پیوند نظریه خدمات عمومی با مفاهیمی چون «خصوصی سازی و مقرّرات گذاری موجب پیدایش و بنیان­گذاری نهادهایی با عنوانِ نهادهای مقرّرات گذارشده که این به نوبه خود چهرة خدمات عمومی را کاملاً دگرگون ساخته است.


حمایت کنندگان

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر