با توجه به اهمیت موضوع و رسالت دانشگاه علامه طباطبائی(ره) ، گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت  بر آن شد تا همایش مذکور را به عنوان نخستین همایش در این زمینه با پیگیری دو هدف اصلی طراحی الگو و شاخصهای ارزیابی کیفیت در خدمات عمومی ایران و ارتقاء قابلیت پاسخگویی و شفافیت خدمات عمومی کشور برگزار نماید.

این همایش با عنوان تعالی خدمات عمومی(public service excellence) مورخ 12 تیرماه 1396 در بازه زمانی نزدیک به روز جهانی خدمات عمومی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه با همکاری و شرکت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی مختلف برگزار خواهد شد که از آن جمله می توان از :

دانشگاه تهران،دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه تربیت مدرس،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،انجمن علمی مدیریت دولتی ایران،انجمن علمی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی نام برد.

اعضای کمیته علمی همایش  دکتر سید محمد میرمحمدی ، دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتر رحمت الله قلی پور، دکتر علی رضاییان ، دکتر علی اصغر پورعزت، دکتر لعیا الفت، دکتر عادل آذر، دکتر رضا واعظیف دکتر حسن دانایی فرد، دکتر وجه الله قربانی زاده ، دکتر داوود حسین پور، دکتر غلامرضا کاظمیان، دکتر حبیب رودساز، دکتر فرج الله رهنورد، دکتر ابوالفضل محمدی، دکتر مجتبی امیری ، دکتر غلامرضا گودرزی، دکتر نور محمد یعقوبی و  با ریاست دکتر سید مهدی الوانی هستند.

پذیرش و داوری مقالات در محورهای همایش رایگان و حضور دانشجویان با تخفیف 50درصد، مبلغ 000/25 تومان در نظر گرفته شده است و شرکت کنندگان در همایش گواهی حضور دریافت خواهند کرد. مقالات تایید شده ضمن چاپ در کتابچه همایش در شماره آتی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی  به چاپ خواهند رسید.

محورهای همایش:

الگوی اسلامی – ایرانی خدمات عمومی، مدل های تعالی خدمات و منفعت عمومی، خدمات عمومی، مشارکت شهروندان و جامعه مدنی، نوآوری و کارآفرینی در خدمات عمومی، آینده پژوهی و چشم انداز خدمات عمومی در ایران، دولت الکترونیک و خدمات عمومی، آسیب ها و چالش های خدمات عمومی و توسعه پایدار، مدیریت منابع انسانی و خدمات عمومی، خط مشی گذاری خدمت محور،اخلاق، سلامت و حرفه ای گرایی در خدمات عمومی، خدمات عمومی ملموس و رویت پذیر، خدمات عمومی و حکمروایی محلی.


آخرین فرصت ارسال چکیده و اصل مقالات تاریخ 25 خرداد می باشد. پذیرش مقالات از طریق وب سایت همایش ipsa.atu.ac.ir صورت می پذیرد