هدف از برگزاری همایش:

  • ارتقاء و ترویج نقش و حرفه‌گرایی در خدمات عمومی
  • ارائه چارچوب نظری، شاخص‌ها و مدل ارزیابی خدمات عمومی سازمان‌های دولتی و عمومی
  • طرّاحی فرآیند اعطای جایزه ملّی تعالی خدمات عمومی به سازمان‌ها و موسسات دولتی و عمومی واجد شرایط
  • ارتقاء‌ و ترویج نوآوری و ایجاد ارزش در خدمات عمومی
  • ارتقاء و ترویج مدیریت و سازمان دولتی پاسخگو