خدمات عمومی یک اصطلاح معمول به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت به شهروندان است. این خدمات ممکن است به شکل مستقیم توسط دولت به مردم ارائه و یا با پشتیبانی دولت از بخش خصوصی به شهروندان انجام پذیرد. این خدمات که با توافق جمعی بیشینه یک ملت انجام می‌پذیرد، بیانگر آن است که برخی خدمات باید بدون درنظرگرفتن سطح درآمد شهروندان و به شکل همگانی در دسترس عموم قرار گیرد. 

 از خدمات عمومی تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ نقطة مشترک تمام این تعاریف، تأمین نیازهای عمومی جامعه است. بنابراین می­توان گفت خدمات عمومی، فعالیت­هایی هستند که نهادهای عمومی یا خصوصی، زیر نظر اشخاص عمومی برای برآورده کردن نیازهای همگانی انجام می­دهند . در واقع می توان گفت انجام فعالیت‌های مربوط به «خدمات عمومی» برای توسعة وابستگی متقابل اجتماعی لازم و ضروری است و دارای ماهیتی است که بدون مداخلة نیروی حکومتی به ندرت می­تواند به طور کامل محقّق شود. از برخی مصادیق خدمات عمومی می‌توان به آموزش، انرژی، حمل و نقل، امنیت، تأمین رفاه عمومی، محیط زیست و ... اشاره نمود.

سازمان ملل متحد به منظور آگاهی بخشی بین المللی و قدردانی از اقدامات افرادی که برای احیای خدمات عمومی در کشور خود می کوشند طی قطعنامه 277/57 روز 23 ژوئن را به عنوان روز «خدمات عمومی ملل متحد» نام گذاری کرده است تا ارزش و فضیلت خدمات عمومی در جامعه را پاس نهد.

این مناسبت بین المللی از سال 2003 میلادی به رسمیت شناخته شده و از آن سال تاکنون افراد مختلفی در جهان جایزه روز جهانی خدمات عمومی ملل متحد را دریافت کرده اند. در واقع جایزه بین المللی برای افراد شایسته در این زمینه به پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تعیین شده است.

با توجه به اهمیت موضوع و رسالت دانشگاه علامه طباطبائی(ره) ، گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت  بر آن شد تا همایش مذکور را به عنوان نخستین همایش در این زمینه با پیگیری دو هدف اصلی طراحی الگو و شاخصهای ارزیابی کیفیت در خدمات عمومی ایران و ارتقاء قابلیت پاسخگویی و شفافیت خدمات عمومی کشور برگزار نماید.


دبیر اولین همایش تعالی خدمات عمومی         

      جناب آقای دکتر داوود حسین پور