از نگارندگان محترم تقاضا دارد مقالات خود را با توجه به نکات ذیل تهیه و از طریق ثبت نام در سامانه همایش، ارسال کنند:

1- پس از عنوان مقاله، یکی از محورهای 12 گانه همایش به عنوان محور مرتبط با مقاله را مشخص کرده و در فایل مقاله درج کنید.
مقاله نیز مستند به تحقیقات قبلی با ذکر مآخذ به شیوه A. P. A باشد.
ساختار مقاله شامل چکیده حدود 200 کلمه، مقدمه که حاوی سابقه موضوع نیز باشد؛ توضیح روش تحقیق یا بررسی، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.
4 مقاله در نشریه دیگری چاپ نشده و به سمینارها یا مجامع علمی دیگر ارائه نشده یا به طور همزمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد و نامه عدم چاپ در نشریات دیگر با امضای صاحبان مقاله همراه آن ارسال شود.
مقاله با نرم‌افزار Word فرمت docx و قلم B Nazanin فونت 13، فونت لاتین Times New Roman فونت 11 حروفچینی شود. حجم مقاله حداکثر 25 صفحه (حداکثر 6000 کلمه) و حاشیه بالا، پایین، راست و چپ به ترتیب 6، 5، 4، 4 باشد و از طریق سامانه ارسال گردد.
نمودارها، شکلها و جدولها تا حد امکان به صورت آماده چاپ ارائه و مندرجات، عنوان و شماره‌گذاری آنها روشن و مشخص باشد و عنوان جداول در بالا و عنوان نمودارها در پایین آن درج شود. (عنوان جداول و نمودارها: قلم B Nazanin فونت 11)
مهمترین معادلهای خارجی، واژه‌های خاص و اصطلاحات علمی تخصصی (فقط یک‌بار) در پاورقی درج گردد.
8- ارجاعات مقاله در متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع و در صورت نقل‌قول مستقیم با ذکر شماره صفحه پس از سال انتشار (همگی داخل پرانتز) آمده و در پایان مقاله اطلاعات کامل کتابشناسی به روش یاد شده APA بیاید.

  • در مورد کتاب
    نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، نام کتاب (با فونت سیاه)، و نام خانوادگی مترجم (اگر کتاب ترجمه شده است)، محل نشر، نام ناشر.
  • در مورد نشریه‌ها و مجله‌ها
    نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم (اگر مقاله ترجمه شده است)، نام مجله یا نشریه (با فونت سیاه)، شماره مجله یا نشریه، دوره یا سال، صفحه یا صفحات مورد استناد.

9- در صورت نیاز مبرم به تذکر یا توضیح مطلبی به صورت پاورقی یا یادداشت در متن در محل مناسب صرفاً شماره‌گذاری صورت گیرد و در پایان مقاله در برگه جداگانه با عنوان یادداشتها این گونه موارد به ترتیب شماره‌گذاری و توضیح داده شود.
10- مقاله‌ها با عنوان سردبیر نشریه، با ذکر نام و نام خانوادگی کامل نگارنده، مرتبه علمی و سمت، مشخص کردن نویسنده مسئول، نشانی کامل محل کار یا سکونت، شماره تلفن و پست الکترونیکی به آدرس مجله ارسال گردد.
11- مسئولیت صحت مطالب هر مقاله به عهده نویسنده و فصلنامه در حک و اصلاح و ویرایش مطالب آزاد است