شورای سیاستگذاری
دکتر سید محمد میرمحمدی
رئیس
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: ipa [at] atu.ac.ir
دکتر محمد سعید تسلیمی
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: taslimi [at] ut.ac.ir
دکتر سید مهدی الوانی
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: ipsa [at] atu.ac.ir
دکتر الهام امین زاده
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: eaminzadeh [at] ut.ac.ir
دکتر ضیا هاشمی
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zhashemi [at] ut.ac.ir
دکتر علی رضائیان
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a-rezaeian [at] sbi.ac.ir
حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی رشاد
عضو کمیته برگزاری
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: ipsa [at] atu.ac.ir
دکتر لعیا الفت
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: jtdm [at] irost.ir
دکتر عادل آذر
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: azara [at] modares.ac.ir
دکتر علی دیواندری
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: divandari [at] ut.ac.ir
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: ipsa [at] atu.ac.ir
دکترناصر باهنر
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
پست الکترونیکی: ipsa [at] atu.ac.ir
دکتر محسن الویری
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
پست الکترونیکی: alviri [at] isu.ac.ir
سردار حسین ظریف منش
عضو کمیته برگزاری
فرمانده دانشگاه امام حسین(ع) و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملّی
پست الکترونیکی: zarifmanesh [at] sndu.ac.ir
دکتر احمد مجتهد
عضو کمیته برگزاری
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: a.mojtahed [at] atu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر سید مهدی الوانی
رئیس
استاد دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه ازاد واحد قزوین
پست الکترونیکی: ipsa [at] atu.ac.ir
دکتر سیدمحمد میرمحمدی
عضو کمیته علمی
استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: ipsa [at] atu.ac.ir
دکتر ابوالحسن فقیهی
عضو کمیته علمی
استاد-واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: a.faghihi [at] srbiau.ac.ir
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
عضو کمیته علمی
استاد - عضو گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rgholipor [at] ut.ac.ir
دکتر علی رضاییان
عضو کمیته علمی
دکتری مدیریت دولتی -رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a-rezarian [at] sbu.ac.ir
دکتر علی اصغر پورعزت
عضو کمیته علمی
استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: pourezzat [at] ut.ac.ir
دکتر لعیا الفت
عضو کمیته علمی
دانشیار- ایشان عضو هیات علمی مدیریت صنعتی است.
پست الکترونیکی: jtdm [at] irost.ir
دکتر عادل آذر
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: azara [at] modares.ac.ir
دکتر رضا واعظی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: theory.management [at] yahoo.com
دکتر حسن دانائی فرد
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضوهیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hdanaee [at] modares.ac.ir
دکتر وجه الله قربانی زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: vghorbanizadeh [at] gmail.com
دکتر داوود حسین پور
دبیر کمیته علمی
استادیار-ایشان عضو هیات علمی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی است.
پست الکترونیکی: hoseinpour [at] atu.ac.ir
دکتر غلامرضا کاظمیان
عضو کمیته علمی
دانشیار-ایشان عضو هیات علمی مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی هستند
پست الکترونیکی: kazemian [at] atu.ac.ir
دکتر حبیب رودساز
عضو کمیته علمی
استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dr.roodsaz [at] gmail.com
دکتر فرج اله رهنورد
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: f.rahnavard [at] imps.ac.ir
دکتر ابوالفضل محمدی
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: mohammadi [at] stu.iums.ac.ir
دکتر سعید خزایی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران و دانشگاه بین المللی قزوین
پست الکترونیکی: saeedkhazaee [at] ymail.com
دکتر مجتبی امیری
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mamiry [at] ut.ac.ir
دکتر غلامرضا گودرزی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مدیریت صنعتی از دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
پست الکترونیکی: rgodarzi [at] yahoo.com
دکتر نورمحمد یعقوبی
عضو کمیته علمی
استاد گروه مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات دانشگاه زاهدان
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] hamoon.usb.ac.ir
دکتر حسین اصلی پور
عضو کمیته علمی
استادیار - هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه عامه طباطبایی
پست الکترونیکی: aslipour [at] gmail.com
دکتر شهلا سهرابی
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
پست الکترونیکی: modiran77 [at] gmail.com
دکتر آمنه خدیور
عضو کمیته علمی
استادیار گروه مدیریت، گرایش مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: a.khadivar [at] alzahra.ac.ir
دکتر مهدی مرتضوی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: mahdymortazavi [at] modares.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر حسین اصلی پور
دبیر اجرایی
استادیار - هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه عامه طباطبایی
پست الکترونیکی: aslipour [at] gmail.com