برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی تعالی خدمات عمومی
1396-03-17
برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری  همایش ملی تعالی خدمات عمومی

اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش با هماهنگی صورت گرفته از طرف رئیس شورای سیاستگذاری، آقای دکتر میرمحمّدی در تاریخ 17 خرداد ماه در محلّ سالن شورای دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضای محترم شورای سیاستگذاری، جناب آقای دکتر تسلیمی قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سرکار خانم دکتر امین‌زاده دستیار ویژه رئیس جمهور، آقای دکتر الوانی رئیس کمیته علمی همایش، سرکار خانم دکتر الفت رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، آقای دکتر مجتهد، آقای دکتر ظریف‌منش، آقای دکتر حسین‌پور و آقای دهقانی برگزار شد. هم‌چنین جناب آقای دکتر سلیمی، ریاست محترم دانشگاه با حضور در جلسه نکاتی را درباره موارد دستور جلسه مطرح نمودند.

دستور جلسه مذکور به شرح زیر بود:

  1. سخنان آغازین جلسه، آقای دکتر میرمحمّدی
  2. گزارش دبیر همایش، آقای دکتر حسین‌پور
  3. سخنان رئیس کمیته علمی همایش، آقای دکتر الوانی
  4. تصمیم‌گیری و اظهار نظر درباره وظایف پیشنهادی شورای سیاستگذاری (محورهای همایش، برنامه‌های روز همایش، ساز و کارهای جلب مشارکت سازمان‌های دولتی، تصمیم در خصوص استمرار همایش در سال‌های آتی)
  5. پیشنهادات اعضای شورای سیاستگذاری