اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تعالی خدمات عمومی
1396-03-21
اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تعالی خدمات عمومی

اولین جلسه کمیته علمی همایش با هماهنگی صورت گرفته از طرف رئیس کمیته علمی، آقای دکتر الوانی در تاریخ 20 خرداد ماه در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضای محترم کمیته علمی، آقای دکتر الوانی رئیس کمیته علمی همایش، آقای دکتر میرمحمدی رئیس شورای سیاست گذاری، آقای دکتر حسین‌پور و آقای دکتر قربانی زاده، آقای دکتر واعظی، خانم دکتر سهرابی و آ قای دکتر اصلی پور برگزار شد. 

دستور جلسه مذکور به شرح زیر بود:

  1. تدوین ریز برنامه های روز همایش
  2. ترکیب سخنرانان اصلی همایش 
  3. تصمیم گیری درمورد نحوه داوری مقالات