محورهای اولین همایش ملّی تعالی خدمات عمومی

 

 1. الگوی اسلامی- ایرانی خدمات عمومی
 2. مدل‌های تعالی خدمات و منفعت عمومی
 3. خدمات عمومی، مشارکت شهروندان و جامعه مدنی
 4. نوآوری و کارآفرینی در خدمات عمومی
 5. آینده‌پژوهی و چشم‌انداز خدمات عمومی در ایران
 6. دولت الکترونیک و خدمات عمومی
 7. آسیب‌ها و چالش‌های خدمات عمومی و توسعه پایدار
 8. مدیریت منابع انسانی و خدمات عمومی
 9. خط مشی‌گذاری عمومی خدمت محور
 10. اخلاق، سلامت و حرفه‌ای‌گرایی در خدمات عمومی
 11. خدمات عمومی ملموس و رویت‌پذیر
 12. خدمات عمومی و حکمروایی محلّی
 13. خلق و خوی خادمیت کارگزاران اداری
 14. مبانی ارائه خدمات عمومی ( سلامت، امنیت،رفاه)
 15. اصول حاکم بر خدمات عمومی
 16. کارایی و فرآیندها در خدمات عمومی