حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تربیت مدرس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
انجمن علمی مدیریت دولتی
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
انجمن علمی مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرّس
دانشگاه الزهرا
دانشگاه عالی دفاع ملی
انجمن علوم مدیریت ایران
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران